Prostorni plan i uređenje

Prostorni plan uređenja Općine predstavlja temeljni planski, a zakonom i obvezatni dokument prostornog uređenja Općine. Prostorni plan uređenja Općine utvrđuje uvjete za uređenje općinskog područja, određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode u gradu. Prostorni plan sadrži osnove razvitka u prostoru, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora, te druge elemente od važnosti za područje Općine.
Prostorni plan uređenja Općine Šestanovac uređuje oblike i načine iskorištavanja prostora uz poštivanje karakteristika „održivog razvoja“ na području Općine Šestanovac te predstavlja dugoročnu osnovu uređenja prostora uzimajući u obzir sve specifičnosti područja određenog granicama obuhvata Plana.
Prostorni plan uređenja Općine Šestanovac operativno provodi Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove Županijskog odjela u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa sjedištem u Splitu, koji zaprima zahtjeve za izdavanje i izdaje lokacijske i građevinske dozvole u skladu s utvrđenim planom.

Izvješće o provedenom postupku SPUO Šestanovac

Strateška studija NETEH Šestanovac 15.06.2023.

Strateška studija PPUO Šestanovac 15.06.2023.

Građevinska područja naselja – PRIMJEDBE-Model

Izvješće o JR IDPPUO Šestanovac 2023

INFORAMCIJA O JAVNOJ RASPRAVI IPP

Izmjene i dopune PPUO Općine Šestanovac za Javni uvid 2023

Službeni glasnik 01/08

Tekstualni dio

Grafički dio

Izvodi iz PPSDŽ

 

Izmjene i dopune PPUO Šestanovac

 

Službeni glasnik 06/13

Tekstualni dio

Grafički dio

 

Službeni glasnik 02/15

Tekstualni dio

Grafički dio

Izvodi iz PPSDŽ

 

 

Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šestanovac radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju (nn 153/13)

Tekstualni dio

Grafički dio

Izmjene i dopune PPUO Općine Šestanovac 2023

Službeni glasnik 08/23

Tekstualni dio

Grafički dio Građevinska područja