Komunalni doprinos

Što je to komunalni doprinos ?

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

javnih površina (javne zelene površine, pješake staze-nogostupi, pješačke zone, trgovi, parkovi, dječja igrališta, sportska igrališta opće namjene i drugo sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu),
nerazvrstanih cesta (ceste koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu nerazvrstane ceste u smislu posebnih propisa),
groblja i
javne rasvjete (javna rasvjeta za rasvjetljavanje javnih površina, javnih i nerazvrstanih cesta koje prolaze kroz naselja).
Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji iz prethodnog stavka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuje se Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se donosi za svaku kalendarsku godinu.

Tko je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa?

Obveznik komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor građevine.
Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne parcele odnosno investitor građevine sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Šestanovac.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa

Preuzimanja:
Odluka o komunalnom doprinosu