Gospodarska zona

Gospodarska zona Šestanovac Zapad-UPU

Službeni glasnik

Tekstualni dio

Grafički dio

 

Gospodarska zona – Javni Natječaj

1. Predmet natječaja je prodaja zemljišta katastarske č.z.1617/11, k.o. Katuni, u cijelosti, ukupne površine 4.445 m2, nastale parcelacijskim elaboratom br.2/2013, izrađenim temeljem UPU-a Gospodarske zone Šestanovac-Zapad, a namijenjene izgradnji pogona za proizvodnju vrata i prozora od metala.
2. Početna prodajna cijena za nekretnine iz toč. 1. ovog natječaja iznosi 1,00 €/m² (plativo u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate)
3. Pravo natjecanja imaju sve domaće fizičke i pravne osobe.
4. Rok za dostavu ponude je 30 dana od dana objave natječaja na internet stranici Općine Šestanovac,www.opcina-sestanovac.hr. Obavijest o natječaju će se objaviti u „Slobodnoj dalmaciji“.
5. Ponuda mora sadržavati:
a) naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja, OIB,
b) adresu sjedišta, odnosno prebivališta,
c) izvod iz registra trgovačkog suda, obrtnicu ili domovnicu,
d) dokaz o uplaćenoj jamčevini
e) izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja,
f) ponudbenu cijenu,
i) BON 2,
j) potvrda nadležne porezne institucije da ponuditelj nema evidentiranih javnih i poreznih
zaduženja,
k) reference (popis poslova, potvrde,…)
6. Sudionici u natječaju dužni su položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene (467,00 Eur), koja se neizabranim ponuditeljima vraća u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluke o poništenju natječaja, a izabranom ponuditelju se uračunava u ukupno ponuđeni iznos.
Uplatu jamčevine izvršiti na žiro račun proračuna Općine Šestanovac broj: IBAN: HR1023300031844300002 , s pozivom na broj 7978 –OIB.
7. Ponude se dostavljaju na adresu; Općina Šestanovac, Općinsko vijeće, Dr. Franje Tuđmana 75, 21250 Šestanovac, u zatvorenim omotnicama s naznakom: »Ponuda, ne otvarati – kupnja zemljišta«.
8. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena uz ispunjavanje svih natječajnih uvjeta. Ponude ponuditelja koji nisu registrirani za obavljanje djelatnosti za proizvodnju vrata i prozora od metala neće se razmatrati.
U slučaju dviju ili više ponuda s istim ponuđenom cijenom, koje u potpunosti zadovoljavaju uvjete iz natječaja, prednost ima ponuditelj čije je sjedište na području Općine Šestanovac, odnosno ponuditelj s boljim referencama.
9. Ugovor o kupoprodaji zemljišta odabrani ponuditelj je dužan, u formi solemnizirane isprave (kao sredstvo osiguranja naplate novčanih potraživanja cijene i penala) sklopiti u roku od 15 dana računajući od dana otposlane preporučene pisane obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
10. Ako izabrani ponuditelj ne zaključi ugovor o kupoprodaji zemljišta u roku iz točke 9. ovog Natječaja gubi pravo na uplaćenu jamčevinu.
11. Porez na promet plaća kupac. Obveza i troškovi parcelacije predmetnog zemljišta, izrada prijavnog lista i provedba u katastar te sud, kao i uknjižba prava vlasništva, odnosno svi troškovi s time u vezi terete kupca.
12. Kupac ne smije bez suglasnosti Općinskog vijeća Općine Šestanovac kupljeno zemljište ili njegov dio otuđiti u razdoblju tri godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
13. S obzirom da Općina Šestanovac prodaje predmetno zemljište po početnoj cijeni, koja je višestruko manja od tržišne želi potaknuti investicijske aktivnosti u gospodarskoj zoni, kao prodavatelj zadržava slijedeća prava:
a) u slučaju da odabrani ponuditelj u roku od tri /3/ godine od sklapanja kupoprodajnog ugovora ne ishodi konačnu uporabnu dozvolu za građevine namjene predviđene natječajem, ili ako u istom vremenu promjeni navedenu namjenu, odnosno pokuša otuđiti zemljište, ugovorit će se penali.
14. Nepravovremene, nepotpune ili od neovlaštenih osoba podnesene ponude neće se razmatrati.
15. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Šestanovac, a o čemu će se obavijestiti podnositelji ponuda.
16. Općinsko vijeće Općine Šestanovac pridržava pravo u bilo kojoj fazi provedbe ovog Natječaja bez obrazloženja poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez snošenja materijalne ili druge odgovornosti prema ponuditeljima, osim obveze povrata uplaćene jamčevine u roku 15 dana od donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi ili odluke o poništenju natječaja.
17. Sastavni dio ovog natječaja, kao natječajna dokumentacija su:
a) Odluka Općinskog vijeća Općine Šestanovac o raspisivanju ovog natječaja
b) vlasnički list
c) studija opravdanosti Gospodarske zone Šestanovac-zapad (CD).
d) UPU Gospodarske zone Šestanovac-zapad (CD)
e) grafičko rješenje iz parcelacijskog elaborata br. 2/2013.
Cijena natječajne dokumentacije iznosi 1.000,00 kn, koju svaki natjecatelj mora preuzeti, odnosno prije preuzimanja natjecatelj je dužan navedeni iznos uplatiti u proračun Općine Šestanovac na žiro račun: IBAN: HR1023300031844300002 , s pozivom na broj 7978 – OIB. Natječajna dokumentacija može se osobno preuzeti u prostorijama Općine Šestanovac u vremenu od 07:00 sati do 15:00 sati ili putem pošte, temeljem zahtjeva natjecatelja.
Za sve informacije natjecatelji se mogu obratiti na tel/fax Općine Šestanovac 021/721-006 ili putem e-maila info@opcina-sestanovac.hr.

Općina Šestanovac

U Šestanovcu 29.08.2013.godine.