Komunalna naknada

Što je komunalna naknada?

Komunalna naknada strogo je namjenska naknada koju plaćaju svi fizičke i pravne osobe. Pomoću nje zajedničke osiguravamo dio sredstava za financiranje obvaljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:

Komunalna naknada plaća se na cijelom području Općine Šestanovac. Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Šestanovac. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju sljedećih komunalnih djelatnosti:

  1. odvodnja atmosferskih voda,
  2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
  3. održavanje javnih površina,
  4. održavanje nerazvrstanih cesta,
  5. održavanje groblja,
  6. javna rasvjeta,

a sve prema Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg za svaku kalendarsku godinu u
skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Općinsko vijeće Općine Šestanovac.

Tko plaća komunalnu naknade?

Preuzimanja:
Odluka o komunalnoj naknadi