POZIV za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima općine Šestanovac za 2016. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKAŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC

Klasa: 310-02/15-01
Ur. broj: 2155/03-02-15-03-2
Šestanovac, 15.09.2015

                                                        POZIV

       za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

                                      općine Šestanovac za 2016 godinu                                                          

I

Javne potrebe u društvenim djelatnostima općine Šestanovac za 2016 godinu su javne potrebe u predškolskom odgoju,školstvu,kulturi,tehničkoj kulturi,sportu,zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna općine Šestanovac su djelatnosti i poslovi ,programi i akcije i manifestacije od interesa za za općinu Šestanovac,a koje općina programom utvrdi kao svoje javne potrebe,kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

U skladu sa zakonom i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i za osiguravanje sredstava,Općina Šestanovac će u program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016 godinu uvrstiti:

I U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA

1.Sufinanciranje standarda predškolskog odgoja – vrtića koji nije u vlasništvu općine Šestanovac

2. program kapitalnih ulaganja – izgradnja,adaptacija i otpremanje objekata predškolskih ustanova koji je osnivač općina Šestanovac

II. U PODRUČJU ŠKOLSTVA

1.progam unaprjeđivanja osnovnoškolskog obrazovanja

2. programe prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži

III. U PODRUČJU KULTURE

1.      Programe ustanova, udruga i ostalih korisnika u kulturi u sljedećim kulturnim djelatnostima : – muzejska i galerijska djelatnosti (izložbe)

–          Muzejska i filmska djelatnost

–          Glazbena i plesna djelatnost

–          Likovna djelatnost

–          Književna,knjižnična i nakladnička djelatnost

–          Poticanje tradicijske kulture i kulturno umjetničkog amaterizma

–          Urbana kultura i kultura mladih

–          Podizanje kulture življenja

–          Zaštite i očuvanja kulturne baštine

–          Međuopćinske,međužupanijske i međunarodna kulturna suradnja

–          Manifestacije i ostale aktivnosti svih korisnika koji pridonose razvitku i promicanju kulturnog života

–          Program kapitalnih ulaganja investicijsko održavanje,adaptacija,prijeko potrebni zahvati i opremanje objekata kulture na području općine Šestanovac

IV. U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE

1.      Program korisnika u tehničkoj kulturi :

–          Program odgoja,obrazovanja te osposobljavanja mladih za stjecanje tehničkih,tehnoloških i informatički znanja i vještina

–          Organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi i slično)

–          Ostale aktivnosti korisnika koji pridonosi razvitku i promicanju tehničke kulture

2.      Program kapitalnih ulaganja u tehničku kulturu

–          Nabavka opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za općinu Šestanovac

V. U PODRUČJU ŠPORTA

1. poticanje i promicanje športa

2. provođenje sportskih aktivnosti djece,mladeži i studenata

3. djelovanje športskih udruga i zajednice

4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja,te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša

5. sportsko rekreacijske aktivnosti građana

6. športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom

VI. U PODRUČJU ZAŠTITE ZDRAVLJA

1.      Program prevencije kroničnih oboljenja,zarazni bolesti i ovisnosti

2.      Ostale programe namijenjene promicanju zdravlja od interesa za općinu Šestanovac

VII. U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI

A.    Programe centra za socijalnu skrb Omiš, Crvenog križa Omiš, Udruge građana i ostalih korisnika u socijalnoj skrbi: 1. Pomoć korisnicima socijalne zaštite :

–          Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

–          Jednokratna pomoć za specifične potrebe korisnika

–          Dobrovoljni rad i drugi oblici dobročinstava

2.pomoć osobama s posebnim potrebama

3. zaštita i skrb o starijim osobama

4.pomoć braniteljima,obiteljima poginulih i nestalih

5. ostale pomoći obiteljima i  kućanstvima

B. Programe kapitalnih ulaganja u objekte socijalne skrbi od interesa za općinu Šestanovac

II. PRIJEDLOGE PROGRAMA MOGU PREDLAGATI :

-udruge

-ustanove

-trgovačka društva i fizičke osobe.

Prijedlog programa mora sadržavati :

1.opis programa

2.financijski plan – koji sadrži detaljni troškovnik i izvore financiranja s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koji se osiguravaju iz proračuna općine Šestanovac,držanog proračuna,vlastitih prihoda i drugih izvora.

Uz obrazložene prijedloge predlagatelji trebaju za svaki program dostaviti podatke na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Šestanovac.

Program javnih potreba po predloženim prijedlozima donosi općinsko vijeće a pojedinačne isplate načelnik.

Prijedlozi se dostavljaju do 30.09.2015

 

 

 

 

 

Dostaviti:                                                                              Pročelnik

Asija Šošić, dipl.iur

1.Naslovu

2.Pismohrani

 

Prilog:

Prijavnica za predlaganje javnih potreba Općine Šestanovac za 2016. godinu.