Poziv na 9. sjednicu Općinskog Vijeća 29. prosinca 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/14-01/08
Urbroj: 2155/03-14-01-1
Šestanovac, 04.prosinca 2014

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

9.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 29.12. 2014 u 19.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice OV Šestanovac.
2. Izvješće načelnika o svom radu za period od VI-XII/2014
3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture
4. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015
5. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju,osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju općine Šestanovac za 2015
6. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Šestanovac u 2015 godini
7. Prijedlog javnih potreba u kulturi i zaštiti prirodne baštine općine Šestanovac za 2015 g
8. Prijedlog socijalnog programa općine Šestanovac za 2015 godinu
9. Prijedlog odluke o sufinanciranju cijena prijevoza za 2015
10. Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2013 godinu
11. Smjernice za razvoj sustava ZIS-a za 2015 godinu
12. Operativni program mjera 2015-2016
13. Plan nabave za 2015
14. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijem djelatnika bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima za koje se zahtjeva polaganje državnog ispita.
15. Prijedlog odluke o isplati po rn 1/14 za odvjetničke usluge
16. Razno

Predsjednik Općinskog Vijeća
Nediljko Merčep

Dostaviti:
– Svim vijećnicima Općine Šestanovac
– Općinskom načelniku
– Oglasna ploča Općine Šestanovac
– Pismohrana, ovdje