Poziv na 7. sjednicu Općinskog Vijeća 5. rujna 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/14-01/06
Urbroj: 2155/03-14-01-1
Šestanovac, 18.08.2014

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

7.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 05.rujna 2014 u 19.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice OV Šestanovac.
2. Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine Šestanovac za period I-VI/2014
3. Prijedlog Odluke o svezi zahtjeva „PROMET“D.O.O broj.1963/2
4. Prijedlog Odluke o visini naknade za sufinanciranje nabavke knjiga i školskog pribora za učenike od I-VIII razreda osnovne škole.
5. Prijedlog Odluke o izdavanju potvrde Anti Ančiću u predmetu KLASA:UP/I-361-02/13-05/3934
6. Razno

Predsjednik Općinskog Vijeća
Nediljko Merčep

Dostaviti:
– Svim vijećnicima Općine Šestanovac
– Općinskom načelniku
– Oglasna ploča Općine Šestanovac
– Pismohrana, ovdje