Poziv na 6. sjednicu Općinskog Vijeća 11. srpnja 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/14-01/05
Urbroj: 2155/03-14-01-1
Šestanovac, 24.06.2014

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 11.srpnja 2014 u 19.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice OV Šestanovac.
2. Izvješće načelnika o svom radu za period I-VI/2014
3. Prijedlog Odluke u svezi dopisa „PROMET“d.o.o SPLIT
4. Prijedlog Odluke o isplati računa „BUFFET AMOR“broj 2-001-15
5. Prijedlog Odluke o isplati računa Odvjetničkog ureda MATE BURAZIN broj 7/14
6. Prijedlog Odluke o zahtjevu O.Š „Dr fra KARLO BALIĆ“za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.
7. Prijedlog zaključka u svezi izdavanja potvrde Miljenki Tafri iz Grabovca u predmetu izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu na k.č.br 4771 k.o. Grabovac.
8. Razno

Predsjednik Općinskog Vijeća
Nediljko Merčep

Dostaviti:
– Svim vijećnicima Općine Šestanovac
– Općinskom načelniku
– Oglasna ploča Općine Šestanovac
– Pismohrana, ovdje