Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća 2. svibnja 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/14-01/04
Urbroj: 2155/03-14-01-1
Šestanovac, 15.travnja 2014

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 02.svibnja 2014 godine (petak) u 19.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice OV Šestanovac.
2. Izvješće načelnika o svom radu za period VI-XII/2013
3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Šestanovac za 2013 godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjeni visini osnovice za obračun plaće načelnika i zamjenika načelnika od 01.04.2014
5. Prijedlog Odluke o izgledu iskaznice komunalnog redara općine Šestanovac.
6. Prijedlog Plana koncesija za područje općine Šestanovac (godišnji i srednjoročni plan)
7. Prijedlog Odluke o visini blagajničkog maksimuma
8. Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na javnog isporučitelja vodnih usluga.
9. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi.
10. Prijedlog odluke o plaćanju računa za zidanje kamenog ogradnog zida na groblju MO Kreševo Brdo.

Predsjednik Općinskog Vijeća
Nediljko Merčep