POZIV NA 12.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 05.06.2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/15-01/06
Urbroj: 2155/03-15-01-1
Šestanovac, 26.05.2015

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

12.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 05.06.2015 u 19.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac
Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

1.    Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice OV Šestanovac.
2.    Prijedlog Nacrta Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Imotski.
3.    Prijedlog Odluke u svezi zahtjeva Nedjeljke Maslov za utvrđivanje činjeničnog stanja za čest.zem.3351/5 u postupku legalizacije.
4.    Prijedlog Odluke u svezi zahtjeva Ivana Nejašmića za utvrđivanje činjeničnog stanja za čest.zem.2802 k.o. Katuni u postupku legalizacije.
5.    Prijedlog Odluke u svezi zahtjeva Ivana Čikeša za utvrđivanje činjenog stanja za čest.zem 6574  kat.čest.zgr 204 k.o. Žeževica u postupku legalizacije objekta.
6  Razno.
Predsjednik Općinskog Vijeća
Nediljko Merčep

Dostaviti:
– Svim vijećnicima Općine Šestanovac
– Općinskom načelniku
– Oglasna ploča Općine Šestanovac
– Pismohrana, ovdje