Poziv na 11. sjednicu Općinskog Vijeća 27. ožujka 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/15-01/05
Urbroj: 2155/03-15-01-1
Šestanovac, 17.03.2015

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

11.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 27.03.2015 u 19.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice OV Šestanovac.
2. Prijedlog Odluke u svezi dopisa „PROMET“ d.o.o SPLIT broj:674/2
3. Prijedlog Odluke u svezi početka postupka donošenja UPU-a T2 u površini od 14,9 ha
4. Razno

 

Predsjednik Općinskog Vijeća
Nediljko Merčep

Dostaviti:
– Svim vijećnicima Općine Šestanovac
– Općinskom načelniku
– Oglasna ploča Općine Šestanovac
– Pismohrana, ovdje