Odluka o visini turističke pristojbe na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu

Na temelju članka 15. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19,
32/20 i 42/20), Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (“Narodne novine”,
broj71/19), članka 28. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske
županije”, broj 125/19 i 22/20), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 38. sjednici,
održanoj 14. prosinca 2020., donijela je


ODLUKU
o visini turističke pristojbe na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu


Članak 1.
(1) Ovom Odlukom određuje se visina turističke pristojbe po osobi i noćenju, visina
godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe kojeg plaćaju osobe koje pružaju ugostiteljske usluge
u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te visina godišnjeg paušalnog iznosa
turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, na području Splitskodalmatinske županije za 2022. godinu.
(2) Odluka „iz stavka 1. ovog članka“ vrijedi i nakon 2022. godine, odnosno do donošenja
izmjene i/ili dopune ili nove Odluke.

Članak 2.
Tablica s iznosima turističke pristojbe za općine i gradove na području Splitsko- dalmatinske
županije nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.
Pojam obveznika plaćanja turističke pristojbe i ostali pojedini pojmovi iz ove Odluke
određeni su Zakonom o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19, 32/20 i 42/20) i ostalim
propisima na koje isti upućuje.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitskodalmatinske županije“.


KLASA: 021-04/20-02/283
URBROJ: 2181/1-01-20-01
Split, 14. prosinca 2020.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Petroslav Sapunar, prof., v.r