Mjera za zapošljavanje HZZ-a “Radom za zajednicu i sebe”

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 112-01/15-01/05
Urbroj: 2155/03-15-03-1
Šestanovac, 05.ožujka 2015.

OBAVIJEST

Pozivaju se zainteresirani kandidati za rad u okviru mjere za zapošljavanje „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“koju sufinancira Hrvatski Zavod za zapošljavanje po ciljanim skupinama da se jave u Općinu Šestanovac u roku od 10 dana od dana objave poziva na internetskim stranicama općine Šestanovac i oglasnoj ploči.

Zainteresirani kandidati moraju popuniti prijavnicu,te je dostaviti u radno vrijeme općine Šestanovac svakim radnim danom od 07-15 sati.
Općina Šestanovac će sukladno proračunskim mogućnostima,te po prethodnoj provjeri i odobrenju HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE odlučivati o zahtjevima zainteresiranih kandidata (zasnivanje radnog)

Prilog:

NAČELNIK:
Pave Čikeš