Poziv na 4. sjednicu Općinskog Vijeća 21. veljače 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/14-01/03
Urbroj: 2155/03-14-01-1
Šestanovac, 11.veljače 2014

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 21.02.2014 godine (petak) u 19,00 sati u prostorijama Općine Šestanovac

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice OV Šestanovac.
2. Izvještaj mandatne komisije
3. Polaganje prisege vijećnika
4. Izmjene člana Mandatne komisije
5. Prijedlog Odluke o obnovi naselja temeljem javnog poziva općinama Splitsko dalmatinske županije iz Programa eko-etno sela za 2014 godinu
6. Zamolba „Romper“ d.o.o za suglasnost za nadogradnju postojećeg zida s južne strane objekta u Šestanovcu (pogon ex Tang)
7. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva d.o.o u vlasništvu općine Šestanovac
8. Prijedlog Odluke o imenovanju nadzornog odbora trgovačkog društva d.o.o i predsjednika uprave društva.
9. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na području općine Šestanovac.
10. Prijedlog Odluke o visini grobljanske naknade.
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaćama u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Šestanovac
12. Prijedlog Odluke u svezi dopisa Petra Rubića u svezi promjena naziva ulice Rubići-Egeri.
13. Prijedlog odluke u vezi dopisa odnosno ponude za bratimljenje sa zajednicom općina „Le Pays de Pompadudour“
14. Razno

Predsjednik Općinskog Vijeća
Nediljko Merčep