Poziv na 10. sjednicu Općinskog Vijeća 6. ožujka 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/15-01/03
Urbroj: 2155/03-15-01-1
Šestanovac, 23.veljače 2015

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

10.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 06.03.2015 u 18.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice OV Šestanovac.
2. Prijedlog Odluke u svezi zaključenja ugovora o pružanju pravne pomoći sa odvjetničkim uredom Matea Burazin Lončar .
3. Prijedlog Odluke u svezi iskazivanja suglasnosti na među ,a po predočavanju Geodetskog elaborata broj 26/2014 „ĐOMETAR“
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na legalizaciju objekta poljoprivredne namjene izgrađene na čest.zem.8202 k.o.o KATUNI koja u naravi nije javno dobro.
5. Prijedlog Odluke u svezi plaćanja okončane situacije „ELOS“ d.o.o broj 18/14
6. Prijedlog Odluke u svezi plaćanja računa tvtke „ELOS“ d.o.o broj 377-EL01-91.
7. Prijedlog Odluke us vezi plaćanja VII privremene situacije „GRAĐENJE SPLIT“ d.o.o
8. Prijedlog zaključka u svezi javnog poziva Splitsko dalmatinske županije za posnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva za poticanje obnove raseljenih i zapuštenih sela u cilju stvaranja etno eko sela i obogaćivanja turističke ponude.
9. Razno

Predsjednik Općinskog Vijeća
Nediljko Merčep

Dostaviti:
– Svim vijećnicima Općine Šestanovac
– Općinskom načelniku
– Oglasna ploča Općine Šestanovac
– Pismohrana, ovdje