• Stara mlinica.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
  • hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg
  • skola.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/15-01/05
Urbroj: 2155/03-15-01-1
Šestanovac, 17.03.2015

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

11.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
dana 27.03.2015 u 19.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac

Za sjednicu predlažem slijedeći:


Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice OV Šestanovac.
2. Prijedlog Odluke u svezi dopisa „PROMET“ d.o.o SPLIT broj:674/2
3. Prijedlog Odluke u svezi početka postupka donošenja UPU-a T2 u površini od 14,9 ha
4. Razno

 

Predsjednik Općinskog Vijeća
Nediljko Merčep

Dostaviti:
- Svim vijećnicima Općine Šestanovac
- Općinskom načelniku
- Oglasna ploča Općine Šestanovac
- Pismohrana, ovdje