• cetina u nejašmićima4.jpg
  • hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • Stara mlinica.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg
  • hpark prirode biokovo.jpg
  • skola.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg

 REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKAŽUPANIJA
OPĆINA ŠESTANOVAC

Klasa: 310-02/15-01
Ur. broj: 2155/03-02-15-03-2
Šestanovac, 15.09.2015

                                                           POZIV

       za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

                                      općine Šestanovac za 2016 godinu                                                                                                                        

I

Javne potrebe u društvenim djelatnostima općine Šestanovac za 2016 godinu su javne potrebe u predškolskom odgoju,školstvu,kulturi,tehničkoj kulturi,sportu,zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠESTANOVAC

OPĆINSKOVIJEĆE

Klasa: 021-01/15-01/07

Urbroj: 2155/03-15-01-1

Šestanovac, 03.kolovoza 2015

                                                                                                                                  

Na temelju članka 35. Statuta Općine Šestanovac (Službeni Glasnik Općine Šestanovac br. 03/13), sazivam

 

13.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

dana 28.kolovoza (petak) 2015 u 19.00 sati u prostorijama Općine Šestanovac

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

 Dnevni red:

Opširnije...