• hpark prirode biokovo.jpg
  • cetina u nejašmićima4.jpg
  • skola.jpg
  • buk kod stare mlinice 2.jpg
  • kanjon cetine sa razmenice 5.jpg
  • hdio općine šestanovac-panorama.jpg
  • Stara mlinica.jpg

Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna,  obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini (NN 11/2018),  glava VII.  Ostali prihodi za javne potrebe, točka 1. Prihodi turističkih zajednica, podtočka 1.4. Upisivanje podataka u polje "poziv na broj primatelja", propisano je da obveznici uplate članarine turističkim zajednicama na nalozima za plaćanje u polje "model" upisuju broj modela "HR67", a u polje "poziv na broj primatelja" kao prvi podatak upisuju OIB, podatak drugi i treći mogu i ne moraju biti upisani.

Turistička zajednica općine Šestanovac od dana 05.09.2017 godine posluje preko transakcijskog računa broj: IBAN HR6823300031107960027 na koji su obveznici dužni uplaćivati zakonske obveze (boravišna pristojba)

Obavještavaju se svi mještani i poslovni partneri  da je Općina ŠESTANOVAC  promijenila broj žiro računa i poslovnu banku.

Od dana 02.01.2018. godine  Općina Šestanovac  posluje sa Hrvatskom poštanskom bankom, a  novi broj žiro računa Općine ŠESTANOVAC glasi: HR8423900011844300002

Sva plaćanja (komunalna naknada i naknada za uređenje voda, komunalni doprinos, porez  na kuće za odmor, porez na tvrtku i drugo) koja ste do sada vršili na stari broj računa (HR1023300031844300002), potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa HR8423900011844300002.

Opširnije...